Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

Er zijn stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 (inclusief mobiliteit)

Ga terug

Er zijn stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 (inclusief mobiliteit)

Doel (2015-2019)

Er zijn stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 (inclusief vervoer) en de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie voorziet aantoonbaar in een behoefte.

Doelrealisatie
Met onderstaande activiteiten hebben we, samen met 15 regionale partners, stappen gezet op weg naar energieneutraliteit.

Activiteiten

  • We hebben, met de 16 regionale partners, de Flevolandse Energieagenda opgesteld. De agenda bevat de gezamenlijke ambitie, beschrijft koerslijnen, formuleert processtappen en benoemt projecten (UP 5.2.2).

In de Flevolandse Energieagenda:

  • werken we aan een CO2-neutrale energievoorziening in Flevoland in 2050;
  • leveren we een volwaardige bijdrage aan de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie.
  • formuleren we een tussendoel in lijn met de ambitie van het Rijk: het streven is om in 2030 op de helft te zijn in de realisatie, met concreet zicht op realisatie van het resterend deel van de opgave;
  • wordt de opgave zodanig opgepakt dat de Flevolandse burgers en bedrijven rechtstreeks zijn gebaat bij de aanpak, in termen van het beheersen of zelfs verlagen van de woonlasten en het creëren van nieuwe werkgelegenheid en versterken van de economie.
  • We hebben het in beeld brengen van kansrijke grondstofstromen opgenomen als activiteit in de startnotitie Circulaire Economie bij het vaststellen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. In 2017 is gestart met de uitvoering.