Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Batavialand draagt bij aan de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis

Ga terug

Batavialand draagt bij aan de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis en het draagvlak voor cultureel erfgoed

Doel (2015–2019)
De Stichting Erfgoedpark Batavialand (kort: Batavialand) wordt gerealiseerd op basis van een goede businesscase, hierdoor groeit de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis en daarmee het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed.

Doelrealisatie

Per 1 juli 2017 is Batavialand van start gegaan.

Activiteiten

  • We hebben een succesvolle start van Batavialand gerealiseerd en daarmee heeft Batavialand een stevige basis om zich verder te ontwikkelen.
  • We hebben de gemeenschappelijke regeling NLE gewijzigd, zodanig dat alleen de wettelijke archieffunctie voor betrokken overheden via de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief zijn geregeld en dat de museale en collectiebeheertaken bij Batavialand zijn onder gebracht (UP 4.1.3).
  • We zijn een subsidierelatie met Batavialand aangegaan voor de museale en collectiebeheertaken. Dit hebben we gedaan zonder structurele verhoging van de provinciale exploitatiebijdrage (UP 4.1.2), zoals die tot en met 2016 is verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuwland (NLE) ten behoeve van de museale en collectiebeheertaken.
  • We hebben het beheer van het provinciaal depot van bodemvondsten en de uitvoering van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland (SAMF) ondergebracht bij Batavialand (UP 4.1.4).


Risico
Het risico ten aanzien van het ontbreken van een succesvolle start van Batavialand waardoor de museale en collectiebeheertaken van NLE niet zouden kunnen worden overgedragen en dat er geen sprake kon zijn van een ontvlechting van de NLE, heeft zich niet voorgedaan.