Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Indicatoren

Ga terug

Indicatoren

IndicatorOmschrijvingBegroting 2017Rekening 2017
Evenwichtige en duurzame doorontwikkelingHarde planvoorraad bedrijventerreinen

Toelichting: (nulmeting 1-1-2014: 28 jaar), 1-1-2016: 26 jaar

< 26 jaar< 18 jaar (1-1-2017)
Leegstand kantoren

Toelichting: leegstand = aanbod (te koop of te huur) gedeeld door totale voorraad. 2012: 23,6%, 2016: 31,1%

< 23%0.29
Percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan norm (2015: 49%).

Toelichting: in 2018 vindt er besluitvorming plaats om 14 kleinschalige buitendijkse gebieden die buiten het provinciaal belang vallen niet langer aan te wijzen als regionale waterkering.

0.980.98