Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Een integrale omgevingsvisie als bijdrage aan nieuwe ontwikkelkracht voor Flevoland

Ga terug

Een integrale omgevingsvisie als bijdrage aan nieuwe ontwikkelkracht voor Flevoland

Doel (2015-2019)
Een integrale omgevingsvisie met een langetermijnvisie voor Flevoland en doelen en prioriteiten voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling, zodat er een nieuwe basis ontstaat voor de ontwikkelkracht van de provincie.

Doelrealisatie
De Omgevingsvisie is op 8 november 2017 vastgesteld. Daarmee heeft Flevoland een integrale visie voor de lange termijn inclusief de ambities, prioriteiten en doelen. Hiermee is een nieuwe basis gelegd voor de ontwikkelkracht van de provincie.

Activiteiten

  • We hebben uitvoering gegeven aan de door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie voor de realisatie van een omgevingsvisie en de daarin opgenomen planning (UP 1.1.2). We hebben daartoe de Antwoordnota Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie FlevolandStraks en de startnotities ter uitvoering van de opgaven in november 2017 aan Provinciale Staten voorgelegd (UP 1.1.4). Ook is voor Provinciale Staten de Flevotop gefaciliteerd.
  • We hebben geanticipeerd op de Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, zodat we daar als organisatie tijdig klaar voor zijn.
  • We hebben de impact van de Omgevingswet op het instrumentarium, de informatievoorziening en het databeheer verder uitgewerkt. Hierbij hebben we tevens aandacht besteed aan de benodigde cultuuromslag en transitie van de werkprocessen inclusief de afstemming met andere overheden.
  • We zijn gestart met de beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving naar instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsvisie, programma’s en omgevingsverordening).
  • We hebben de Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld. Dit betreft de onderwerpen wind, luchtvaart en water.
  • We hebben de Zesde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 voorbereid. Dit betreft het verbod varend te ontgassen.

Risico
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot naar verwachting 2021. Daarmee schuift het verkrijgen van de duidelijkheid over de financiële gevolgen van de Omgevingswet verder in de tijd.