Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Zuinig omgaan met ruimte

Ga terug

Zuinig omgaan met ruimte

Doel (2015-2019)
We zijn zuinig omgegaan met ruimte op basis van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan zuinig ruimtegebruik.

Activiteiten

  • We zijn, samen met partners, gekomen tot een gezamenlijke vraaggerichte, regionaal afgestemde ruimtelijke programmering, zoveel mogelijk ingepast binnen bestaand stedelijk gebied (UP 1.2.1).
  • We hebben de Ruimtelijke Visie Werklocaties geborgd in de Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 die op 23 juni 2017 is vastgesteld.
  • We hebben de Ruimtelijke Visie Werklocaties 2015 uitgevoerd en de resultaten gemonitord (UP 1.2.2). We hebben de resultaten gepresenteerd op het congres ‘Transitie Flevolandse werklocaties’ aan ambtenaren, ondernemers, buurprovincies, gemeenteraadsleden en statenleden.
  • We hebben het provinciaal Herstructureringsprogramma Werklocaties en de daarbij behorende nadere regel Herstructurering werklocaties uitgevoerd. Zo hebben we de kwaliteit van de uitgegeven bedrijventerreinen verhoogd en hebben we het zorgvuldig ruimtegebruik bevorderd (UP 1.2.1).
  • We hebben uitvoering gegeven aan het Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland en aan de Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0, zodat we overschot aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties zijn tegen gegaan en tegelijk ervoor zorg hebben gedragen dat er voldoende goede locaties zijn voor bedrijven die zich willen vestigen.
  • We hebben de opschaling en sanering van windmolens landschappelijk goed ingepast, zodat een betere
  • ruimtelijke structuur ontstaat en verrommeling van het landschap wordt tegengegaan (UP 1.2.4).
  • We hebben bijgedragen aan de aanpak van de opgaven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), bij de bestuurlijke platforms Economie, Mobiliteit en Ruimte. Aan de aanpak van de MRA Actie Agenda is meegewerkt en vele acties hebben geleid tot intensievere samenwerking, afstemming en onderlinge hulp. Binnen MRA Deelregio Flevoland is nauw samengewerkt met Lelystad en Almere.  


Risico
Het risico van onvoldoende regionale afstemming waardoor ontwikkelingen ontstaan die niet bijdragen aan zuinig ruimtegebruik, heeft zich niet voorgedaan.