Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Behoud van bodemkwaliteit en een robuust watersysteem

Ga terug

Behoud van bodemkwaliteit en een robuust watersysteem

Doel (2015-2019)
We werken samen met alle betrokkenen bij bodem en water aan behoud van bodemkwaliteit en een robuust watersysteem, zodanig dat er ruimte is voor ontwikkeling en dat de kwaliteiten van Flevoland worden beschermd.

Doelrealisatie
Er zijn stappen gezet in de samenwerking met ondernemers en andere betrokkenen, door middel van het Actieplan Bodem en Water (ABW). In combinatie met kennisontwikkeling en –verspreiding is dit de basis om te komen tot een gezond bodem- en waterbeheer en een toekomstbestendige landbouw.

Activiteiten

 • We hebben vanuit het ABW meerdere activiteiten en projecten - met de LTO-Noord en Waterschap Zuiderzeeland - geïnitieerd en uitgevoerd, die gericht zijn op een gezond bodem- en watersysteem als basis voor een duurzame, toekomstgerichte landbouw (UP 1.3.1), zoals:
  • Het project ‘Zicht op de bodemstructuur’, waarin ondernemers hun bodemstructuur leren lezen en vertalen naar hun bedrijfsvoering (UP 1.3.3);
  • Het project Spaarwater, waarin wordt geëxperimenteerd met een systeem van actieve drainage, gericht op het tegengaan van bodemdaling en droogte in de landbouwsector. Dit gebeurt op de locaties Zeewolde en Nagele (UP 1.3.3).
 • We hebben samen met Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder gewerkt aan het gebiedsproces rondom bodemdalingsgebied Noordwest Schokland. We zijn in dialoog gegaan met de bewoners in gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken (UP 1.3.1).
 • We hebben gewerkt aan de omzetting van het waterbeleid, dit gebeurt binnen de beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving (UP 1.3.2).
 • We hebben de nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid op 13 december 2017 ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd waarin, naast preventie door keringen, ook alternatieve oplossingen en maatwerk een plaats hebben (UP 1.3.2).
 • We hebben voorbereidingen getroffen om het maatschappelijk proces rond de Knardijk in 2018 samen met het Waterschap Zuiderzeeland te starten. Dit is bedoeld om bekendheid te geven aan de nieuwe status van de Knardijk en de toegenomen ruimtelijke ontwikkelingskansen die dit biedt.
 • We hebben gewerkt aan de waterketen om de innovatie te bevorderen door meerdere activiteiten en projecten zoals een bijdrage aan de ontwikkeling van het Living Lab Waterketen en een innovatiecafé drinkwaterbesparing.
 • We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Wereld Water Atlas (internationale waterproblematiek) door de inhoudelijke uitwerking en vormgeving van een Flevolandse verhaallijn, gekoppeld aan kaarten, data, illustraties en een animatie.