Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is een actueel overzicht van verschillende risico’s die de provincie loopt. Het is uiteraard een momentopname, omdat de risico’s in de loop van de tijd veranderen. Het geschetste risicoprofiel is een actualisatie van het risicoprofiel uit de Begroting 2018, gebaseerd op gesprekken met directie, management en programmamanagers.  

De omvang van de risico’s wordt bepaald door de combinatie van kans en financiële impact of met behulp van een probabilistische raming (Monte Carlo-methode). Op deze wijze worden de risico’s gekwantificeerd, zodat er op basis van omvang een volgorde in de risicolijst wordt aangebracht. Dit leidt eind 2017 tot een ‘top negen’ van risico’s groter of gelijk aan € 0,3 mln. De kwantificering is een instrument om gewicht te geven aan de genoemde risico’s en dit af te zetten tegen de weerstandscapaciteit. Als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zal van geval tot geval worden bezien op welke wijze hiermee zal worden omgegaan. Dit kan leiden tot bijstelling van de ambities, het opvangen van de financiële effecten binnen de bestaande budgetten of het inzetten van de weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel 2.1 is de onderverdeling in kanspercentages weergegeven.

Tabel 2.1: Classificatieschema kans

Score kans

Percentage

Zeer klein

10%

Klein

25%

Matig

50%

Groot

75%

Zeer groot

90%

De kwantificering van financiële (maar ook niet financiële) impact van de risico’s is gebaseerd op het classificatieschema in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Classificatieschema impact risico’s           

Score impact

Schades (financieel/
juridisch)

Imago
(het bereik ervan)

Informatieveiligheid

Veiligheid (letsel)

Proces

1 Zeer klein

< € 250.000

Enkele personen binnen de provincie

Openbaar: alle informatie die algemeen toegankelijk is voor eenieder. Er is geen schending van deze classificatie mogelijk.

EHBO

Weinig tot geen vertraging in het proces

2 Klein

≥ € 250.000

< € 500.000

Gehele provincie

Bedrijfsvertrouwelijk: informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers van de eigen organisatie(s). Vertrouwelijkheid is gering. Schending van deze classificatie kan enige (in)directe schade toebrengen.

Gering letsel

Lichte vertraging in het proces

3 Matig

≥ € 500.000

< € 3.000.000

Plaatselijke pers

Vertrouwelijk: informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van vertrouwen. Schending van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen

Blijvend invalide

Hinderlijke vertraging in het proces

4 Groot

≥ € 3.000.000 –
< € 7.500.000

Regionale pers

Zeer vertrouwelijk: dit betreft gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan zeer grote schade toebrengen.

Catastrofaal (enkel persoon)

Ernstige vertraging in het proces

5 Zeer groot

≥ € 7.500.000

Landelijke pers

Geheim: dit betreft zeer gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan catastrofale schade toebrengen.

Catastrofaal (meerdere personen)

Het proces stopt

In tabel 2.3 zijn de belangrijkste financiële risico’s opgenomen. Een nadere toelichting op deze risico’s is terug te vinden in paragraaf 2.5.

Tabel 2.3: Risicoprofiel

Nr

Omschrijving risico

Financiële impact

Kans

Incidenteel/structureel (factor 3)

Risicobedrag (kans x impact x factor)
Jaarverslag 2017

Risicobedrag (kans x impact x factor)
Begroting 2018

Opmerking

1.

Autolease-maatschappijen

€ 6,6

25%

Structureel

€ 4,9

€ 4,9

2.

Maritieme Service-haven Noordelijk Flevoland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 4,0

€ 4,0

Monte Carlo simulatie

3.

Flevokust Haven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 2,1

€ 2,1

Monte Carlo simulatie

4.

Floriade      (Innovatiepaviljoen)

€ 1,4

75%

Incidenteel

€ 1,1

€ 0,0

5.

Nazorgfonds

€ 1,2

50%

Incidenteel

€ 0,6

€ 0,7

6.

Informatie-voorziening

€ 7,5

10%

Incidenteel

€ 0,8

€ 0,8

7.

Hogering / grote projecten

€ 7,5

10%

Incidenteel

€ 0,8

€ 0,8

8.

OMALA

€ 4,9

10%

Incidenteel

€ 0,5

€ 0,5

9.

Privacy Persoonsgegevens

€ 5,0

10%

Incidenteel

€ 0,5

€ 0,0

10.

Overige risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1,1

€ 0,9

Totaal

€ 16,4

€ 14,6

Bedragen x € 1 mln.

Het actuele risicoprofiel van provincie Flevoland is € 16,4 mln. De weging van de risico’s in tabel 2.3 is bepaald door de verwachtingswaardemethode. Uitzonderingen zijn Flevokust Haven en Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, deze zijn gebaseerd op een Monte Carlo simulatie. Bij de verwachtingswaarde methode wordt gerekend met de formule: kans x impact. Indien het een structureel risico betreft wordt de uitkomst van de kans x impact vermenigvuldigd met de factor 3.

Mutaties
De mutaties van de risico’s (nieuwe en bestaande) ten opzichte van de begroting 2018 betreffen:

Nieuwe risico’s:

  • Floriade (Innovatiepaviljoen): Provinciale Staten hebben in 2014 besloten om te investeren in een Innovatiepaviljoen op het Floriade-terrein. In december 2017 is door Provinciale Staten besloten om het investeringskrediet te verhogen. Als onderdeel van het project is een specifieke risicosessie gehouden om risico’s te onderkennen en te analyseren. De daaruit onderkende risico’s hebben betrekking op hogere kapitaallasten dan begroot als gevolg van een mogelijk duurdere realisatie van het paviljoen, leegstand tijdens de aanloop en expositie en een mogelijk lagere restwaarde bij de (voorgenomen) verkoop van het pand na afloop van de Floriade. De aanbesteding zal in 2018 plaatsvinden.
  • Risico Privacy Persoonsgegevens: Het risico bestaat dat ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Europese wetgeving waar alle organisaties aan moeten voldoen op straffe van een boete.

Gewijzigd risico:

  • Nazorgfonds: De ontwikkeling van het fondsvermogen van het Nazorgfonds is geactualiseerd op basis van de rendementscijfers 2017. Gevolg daarvan is dat het risicobedrag is afgenomen tot € 0,6 mln.

In vergelijking met de Begroting 2018 is het risicoprofiel van de provincie Flevoland met circa € 1,8 mln. gestegen van € 14,6 mln. tot € 16,4 mln. De post Overige risico’s betreft de som van de overige financiële risico’s welke elk lager dan € 0,3 mln. zijn.

De in het risicoprofiel opgenomen risico’s betreffen risico’s die veelal het gevolg zijn van externe factoren. Hiertegen kan de provincie slechts in relatief beperkte mate beheersmaatregelen nemen. Voor risico’s waarop de provincie meer invloed heeft worden passende beheersmaatregelen genomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de mate waarin het risico kan worden beperkt en de kosten hiervan.