Jaarverslag 2017

Lokale heffingen

Opbrengst van de lokale heffingen

Opbrengst van de lokale heffingen

Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen                             

Rekening
2016

Begroting
2017
na wijziging

Rekening
2017

Opcenten MRB

-51.846

-69.268

-69.836

Leges; mandaat OFGV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat BIJ12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat RDW

0

0

-14

Leges; heffing door provincie

-48

-30

-24

Grondwaterheffing

-457

-470

-457

Nazorgheffing

-400

-400

-400

Bedragen x € 1.000

Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de OFGV en BIJ12 een subsidie verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst. Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie voor.

RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7 e lid van de Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen. In 2017 bedroeg deze afdracht € 14.370.

Kostendekkendheid leges
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kostendekking van de geheven leges in 2017.

Tabel 1.4: Kostendekkendheid leges                             

Opbrengsten 2017

Kosten
2017

Kosten-dekkendheid 2017

3.1 Ontgronden (heffing door OFGV)

-94.658

108.104

88%

5.1 Wet Natuurbescherming (heffing door BIJ12)

-17.700

n.b.

n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door RDW)

-14.370

n.b.

               n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door provincie)

-1.455

1.811

80%

6.2 Fysieke leefomgeving (heffing door provincie)

-22.794

19.764

115%

Bedragen x € 1

Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12 respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.

Bij de legestarieven die door de provincie worden bepaald treden in de praktijk jaarlijks afwijkingen op van de 100% kostendekking, omdat het volume en de complexiteit van vergunningen afwijkt van de uitgangspunten bij de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op gemiddelden.  

In 2016 heeft wederom onderzoek plaatsgevonden naar de mate van kostendekkendheid van de legestarieven 2016. De legestarieven 2017 en 2018 zijn aangepast aan de uitkomsten van dit onderzoek en in beginsel 100% kostendekkend gemaakt. Om de aanpassing van de tarieven 2017 ten opzichte van die van 2016 niet al te fors te laten zijn, is gekozen voor een gefaseerde doorvoering in 2017 en 2018 (50% van het verschil in 2017 en 50% in 2018). Dit verklaart waarom de kostendekkendheid in 2017 afwijkt van 100%.
Bij de nacalculatie van de tarieven 2017 is gerekend met de begrote gemiddelde kosten per eenheid.