Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de financiële risico’s, zoals deze zijn weergegeven in het risicoprofiel.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze is op te delen in incidentele en structurele middelen.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die eenmalig beschikbaar zijn om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat uit het vrije deel van de Algemene reserve en de post voor onvoorziene uitgaven.

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de hoeveelheid middelen die op structurele wijze beschikbaar kan komen om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit [1] .

Tabel 2.4: Weerstandscapaciteit

Onderdeel

PB 2016

JV 2015

PB 2017

JV 2016

PB 2018

JV 2017

Incidenteel

Algemene reserve (vrij deel)

19,4

20,5

21,6

14,7

16,1

21,1

Bestemmingsreserves (vrij deel)

0

0

0

0

0

0

Aandelenbezit

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Incidentele weerstandscapaciteit

19,6

20,7

21,8

14,9

16,3

21,3

Structureel (jaarlijks)

Belastingcapaciteit

1,9

1,9

1,8

2,0

1,5

1,5

Structurele weerstandscapaciteit

1,9

1,9

1,8

2,0

1,5

1,5

Bedragen x € 1 mln.

De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Begroting 2018 gestegen als gevolg van een verhoging van de Algemene reserve. Bij de Zomernota 2017 is besloten de Algemene reserve met € 5,0 mln. aan te vullen om daarmee de weerstandscapaciteit te versterken.

Weerstandsvermogen
Door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (voor het afdekken van risico’s) kan een uitspraak gedaan worden over het weerstandsvermogen. De weerstandsratio bij het Jaarverslag 2017 bedraagt 1,4.

Tabel 2.5 Weerstandsvermogen

PB 2016

JV 2015

PB 2017

JV 2016

PB 2018

JV 2017

Risicoprofiel (A)

10,1

7,4

8,1

9,2

14,6

16,4

Weerstandscapaciteit (B)

21,5

22,6

23,6

16,9

17,8

22,8

Weerstandsvermogen
(=B-A)

11,5

15,2

15,5

7,7

3,2

6,4

Weerstandsratio (=B/A)

2,1

3,1

2,9

1,8

1,2

1,4

Bedragen x € 1 mln.

Tabel 2.5 is grafisch weergegeven in de grafieken 2.1 en 2.2.

Grafiek 2.1: Ontwikkeling van het weerstandsvermogen (x € 1 mln.)

Door een gestegen weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen en de weerstandsratio ten opzichte van de Begroting 2018 licht gestegen van 1,2 naar 1,4. De weerstandsratio geeft aan dat er voor iedere euro aan risico’s € 1,4 beschikbaar is om dit risico mee te dekken. De weerstandsratio ligt binnen de vastgestelde bandbreedte zoals opgenomen de Nota reserves en Voorzieningen 2015-2019 (1,2 tot 2,0).

De ontwikkeling van de weerstandsratio is in grafiek 2.2 zichtbaar gemaakt.

Grafiek 2.2: Ontwikkeling van de weerstandsratio

 

[1]  Met ingang van de Programmabegroting 2016 bestaat de belastingcapaciteit uit het verschil tussen de huidige opcenten      
   in Flevoland en het landelijke gemiddelde.