Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeleid en risicomanagement

Risicobeleid en risicomanagement

De provincie heeft als doel zich te ontwikkelen tot een risicovolwassen organisatie. Concreet betekent deze ambitie dat risicomanagement integraal onderdeel uitmaakt van beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Een van de uitgangspunten in dit beleid is dat risico’s op een verantwoorde manier in de besluitvorming worden betrokken. De provincie wil bewust met risico’s omgaan en ze in beeld brengen. Om ook goed zicht te hebben op de mate waarin de risico’s worden beheerst, worden bij de risico’s ook de gehanteerde beheersmaatregelen in beeld gebracht.

Activiteiten op het gebied van risicomanagement in 2017
In 2017 hebben Provinciale Staten enkele wijzigingen doorgevoerd in de bestuurlijke uitgangspunten van het risicomanagementbeleid. Die zijn via de Perspectiefnota 2017-2021 aan Provinciale Staten voorgelegd. De belangrijkste wijzigingen die effect hebben op deze paragraaf zijn hieronder opgenomen:

  • een verbeterd classificatieschema (onder andere voor inschatting van de kans) met een vijfpuntsschaal (was een driepuntsschaal). De vijfpuntsschaal is beter toepasbaar bij het analyseren van risico’s;
  • een berekeningswijze waarbij voortaan de financiële gevolgen worden ingeschat en niet meer worden gemaximeerd tot en met € 7.500.000;
  • structurele risico’s kennen een vermenigvuldigingsfactor van drie. Voor een periode van drie jaar wordt voldoende incidentele weerstandscapaciteit aangehouden om, als het risico zich aandient, de financiële effecten daarvan te kunnen verwerken;
  • ook niet financiële risico’s (gekwantificeerd) kunnen een onderdeel vormen van deze weerstandsparagraaf;
  • afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat de weerstandscapaciteit zich langdurig boven de bovengrens bevindt, wordt deze (indien van toepassing) na drie aaneengesloten jaren afgeroomd tot factor 2.

De Nota Risicomanagementbeleid 2017 is in december 2017, na een presentatie in de commissie Bestuur, vastgesteld door Provinciale Staten. De nota is breed gedragen. Zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie is door middel van presentaties geïnformeerd over de effecten van het nieuwe risicomanagementbeleid.

Een plan van aanpak voor verdere implementatie van risicomanagement is in het najaar 2017 opgesteld. De bewustwording van risicomanagement in de organisatie is toegenomen. De risicomanager wordt steeds vaker “gevonden” als het gaat om advies en begeleiding (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Er hebben risicosessies met afdelingen plaatsgevonden volgens het nieuwe beleid en er zijn workshops risicomanagement gegeven.