Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Niet financiële risico's

Niet financiële risico's

Naast de hiervoor beschreven financiële risico’s zijn er ook bestuurlijk relevante niet-financiële risico’s te identificeren. Bij het opstellen van de begroting 2019 zullen deze opnieuw worden geïnventariseerd.  

Beheer Grote Grazers/dierenwelzijn/initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen leven onder andere grote grazers (heckrunderen, konikpaarden en edelherten). Staatsbosbeheer is als eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen belast met de uitvoering van het beheer van de grote grazers. Gedeputeerde Staten zijn – met inachtneming van de toepasselijke regelgeving - verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van dierenwelzijn en zien toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer. In bepaalde omstandigheden, zoals een strenge winter, kunnen genomen besluiten en maatregelen als impopulair worden ervaren. Het risico bestaat dat bij onvolledige, onduidelijke of niet tijdige communicatie de ‘impopulaire’ maatregelen leiden tot imagoschade van het gebied, Staatsbosbeheer en de provincie.

Kans

Impact

10%

Zeer groot, imago

Beheersmaatregelen
De provincie Flevoland neemt dit uiterst serieus en zorgt ervoor dat de communicatie bij maatregelen helder, tijdig en juist is. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen, waar het dierenwelzijn onderdeel van uitmaakt.