Jaarverslag 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Middelen

Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud is ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten gebracht.

Tabel 3.2: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Landwegen

5.447

5.571

6.317

6.064

6.064

6.064

Vaarwegen

1.929

2.406

1.644

1.875

1.875

1.875

Provinciehuis

408

408

420

420

420

420

Vestigingen

0

88

101

101

101

101

NLE

0

51

103

103

103

103

Bedragen x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet-jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud zijn vervolgens rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht [1] .

Tabel 3.3: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

14.201

16.153

18.007

17.179

11.128

13.312

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

8.843

12.247

11.569

11.711

10.703

7.714

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

6.891

10.393

12.397

17.762

8.519

7.337

Bedragen x € 1.000

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

1.702

1.927

2.104

2.149

1.870

2.173

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

351

316

465

465

465

465

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

126

139

420

744

162

1.000

Bedragen x € 1.000


Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

0

0

745

247

198

-14

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

0

745

85

85

85

85

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

0

0

583

133

297

23

Bedragen x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

0

0

764

319

178

9

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

0

783

181

181

181

181

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

0

19

626

322

350

223

Bedragen x € 1.000

[1]  Op basis van de geraamde onderhoudskosten is het toegestaan dat een onderhoudsvoorziening maximaal één jaar een negatief saldo heeft. In de praktijk wordt altijd bezien of geplande onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk (op dat moment) nodig zijn.