Jaarverslag 2017

Financiering

Renteschema

Renteschema

Conform voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) wordt met ingang van 2017 onderstaand renteschema opgenomen. Met dit renteschema wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Omdat de provincie thans niet over (rentedragende) externe financiering beschikt beperkt dit overzicht zich tot de gerealiseerde rentebaten.

Tabel 4.3: Renteschema 2017

Omschrijving

Bedragen

Bedragen

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

0

De externe rentebaten (idem)

-/- 426

Saldo rentelasten en rentebaten

-/- 426

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/- 0

De rente van de projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/- 0

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+ 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

0

Rente over eigen vermogen

+/+ 0

Rente over voorzieningen

+/+ 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-/- 426

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/- 0

Bedragen x € 1.000


Externe rentebaten

Het betreffen hier rentebaten uit leningen verstrekt aan gemeenten (€ 183.000) en uit leningen verstrekt vanuit de publieke taak (€ 243.000). De overige voorschreven componenten zijn (vooralsnog) niet van toepassing voor provincie Flevoland.