Jaarverslag 2017

Financiering

Risicobeheer

Risicobeheer

In het Treasurystatuut worden vier risico’s onderkend:

  • renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben;
  • koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting;
  • kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen en/of een faillissement;
  • liquiditeitrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende schuld te beperken. Aangezien de provincie geen vaste schuld heeft en vooralsnog geen geld voor de lange termijn zal aantrekken, is aan deze norm voldaan.
Er zijn, evenals voorgaande jaren, geen beleggingen gedaan met een koersrisico in zich (aandelen en dergelijke). Koersrisico was dan ook niet aan de orde.
Sinds het invoeren van schatkistbankieren is het kredietrisico voor ons minimaal. Ook bij het onderling lenen is dit risico tot een minimum beperkt.
Er is dit jaar opnieuw gewerkt met een (meerjarige) liquiditeitenplanning voor de komende 10 jaar. Hierin zijn de uitgaven en inkomsten (vertaald naar geldstromen) zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Hiermee is het liquiditeitsrisico beheerst en hebben zich geen liquiditeitstekorten voorgedaan.