Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017 op hoofdlijnen

Analyse resultaat

Analyse resultaat

In het jaarverslag is bij de programmaonderdelen een verschillenanalyse opgenomen met daarin een toelichting op de afwijkingen (> € 100.000) ten opzichte van de begroting na wijziging. Alle afwijkingen tezamen vormen het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2017 en bedraagt totaal € 7,2 mln. In onderstaande tabel zijn de verschillen per programmaonderdeel opgenomen.

Tabel 1.2: Verschillen per programmaonderdeel

Verschil

Waarvan

effect op:

reserve

Rekening-
saldo

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

572

0

572

1.2 Water

88

0

88

2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

84

84

0

2.2 Natuur en landschap

           642

           551

             92

3.1 Ondernemerschap en groei

912

806

106

3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

104

50

54

4.1 Cultuur

392

40

352

4.2 Samenleving en sport

36

0

36

5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

398

40

358

5.2 Energie en klimaat

132

146

-14

6.1 Openbaar vervoer

493

493

0

6.2 Mobiliteit

332

253

79

6.3 Provinciale infrastructuur

0

0

0

6.4 Instandhouding en realisatie prov. infrastructuur

125

42

83

7.1 Noordelijk Flevoland

-1.578

-1.578

0

7.2 Midden Flevoland

155

156

-1

7.3 Zuidelijk Flevoland

47

0

47

7.4 Nieuwe Natuur

2.069

2.069

0

8.1 (Inter)nationale samenwerking en best.positionering

1.332

734

598

8.2 Bestuurszaken

48

0

48

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

692

0

692

8.4 Onvoorzien en stelposten

533

0

533

8.5 Bedrijfsvoering

4.529

1.558

2.971

8.6 Reserves

0

-507

507

Bedragen x €1.000

Toelichting op verschillen
De belangrijkste oorzaken worden hieronder kort toegelicht (voor verschillen met effect op rekeningsaldo > € 250.000). Voor een toelichting op de overige verschillen wordt verwezen naar de desbetreffende programmaonderdelen.

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling: voordelig saldo € 0,6 mln.
Het voordelig saldo op het programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat na vaststelling van de omgevingsvisie op 8 november 2017 er nog beperkt tijd was voor uitvoering, waardoor een deel van de voorgenomen activiteiten niet in 2017 uitgevoerd kon worden (€ 0,4 mln.). Daarnaast zijn de beschikbare middelen voor de omgevingswet niet volledig ingezet (€ 0,1 mln.), mede doordat de wet is uitgesteld tot 1 januari 2021.

4.1 Cultuur: voordelig saldo € 0,4 mln.
Het voordelig saldo op het programmaonderdeel Cultuur wordt veroorzaakt door diverse relatief kleine posten, waaronder:

 • Doordat Batavialand is gestart per 1 juli (in plaats van 1 januari) wordt de verbouwing van het archeologisch depot niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd (€ 0,2 mln.)
 • Door de latere start van Batavialand kon een deel van de voorgenomen activiteiten niet meer in 2017 uitgevoerd worden (€ 0,1 mln.)

5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten: voordelig saldo € 0,4 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Een aantal activiteiten met betrekking tot het PUL-budget zijn vertraagd of verschoven, mede als gevolg van het uitstel van de omgevingswet (€ 0,1 mln.)
 • De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft het positieve rekeningresultaat over 2016 in 2017 uitgekeerd aan de partners (€ 0,3 mln.)

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering: voordelig saldo € 0,6 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Onderbesteding op het budget Provinciale Staten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor onderzoek, advies en accountancy lager zijn uitgevallen dan begroot en door terugvordering van de overschotten in de fractiereserves (€ 0,3 mln.)
 • Door de renteontwikkeling was de benodigde storting aan de voorziening voor (oud) gedeputeerden (APPA) lager dan begroot (€ 0,2 mln.)

8.3 Algemene dekkingsmiddelen: voordelig saldo € 0,7 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • De uitkering provinciefonds is hoger uitgekomen dan de begrotingsraming na wijziging die was gebaseerd op de meicirculaire 2017, onder andere door een hoger accres en hogere decentralisatie-uitkeringen (€ 0,5 mln.)
 • Als gevolg van de ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van het voertuigenbestand in Flevoland is de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting hoger dan begroot (€ 0,6 mln.)
 • Uit voorzichtigheid is een voorziening voor oninbaarheid getroffen voor een achterstallige rentevordering (€ -0,4 mln.)

8.4 Onvoorzien en stelposten: voordelig saldo € 0,5 mln.
De na de Zomernota 2017 nog resterende stelpost Nieuw Beleid is uiteindelijk niet meer ingezet (€ 0,1 mln.). Tevens is de resterende stelpost onzekerheden Perspectiefnota niet nodig gebleken (€ 0,4 mln.).

8.5 Bedrijfsvoering: voordelig saldo € 3,0 mln.
Het voordelig rekeningsaldo van € 3,0 mln. wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Niet (direct) ingevulde vacatures (€ 0,9 mln.)
 • Lagere kosten voor inhuur door projectmatig karakter (€ 0,8 mln.)
 • Diverse stelposten bedrijfsvoering niet nodig gebleken (€ 0,3 mln.)
 • Budget voor beoordelen & belonen niet volledig ingezet als gevolg van de nieuwe cao (€ 0,1 mln.)
 • Vertraging in project herhuisvesting/werkplekaanpassingen (€ 0,1 mln.)
 • Facilitaire- en juridische kosten lager dan begroot (€ 0,4 mln.)
 • 2-jarig IV-portfolio loopt door in 2018 (€ 0,3 mln.)
 • Lagere kosten voormalig vastgoed NLE door latere overnamedatum (€ 0,1 mln.)
 • Vorming nieuwe voorziening Spaarverlof als gevolg van de nieuwe cao (€ -0,3 mln.)

Voor een nadere toelichting op de bedrijfsvoeringactiviteiten wordt verwezen naar onderdeel II Programmaverantwoording, paragraaf 8.5 Bedrijfsvoering.

8.6 Reserves: voordelig saldo € 0,5 mln.
Doordat de bestedingsdoelen voor de reserves Cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (€ 0,47 mln.) en GO-gelden (€ 0,017 mln.) zijn komen te vervallen, zijn de daarin nog resterende middelen vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat. Uit de reserve doorgeschoven activiteiten valt € 0,02 mln. vrij ten gunste van het rekeningresultaat, omdat besteding voor dit bedrag niet in 2017 heeft plaatsgevonden.